Februari 2012

Uw kop

Juist bovenstaande is een van de redenen waarom wij tegen het verbouwen van 4 kamerwoningen ten bate van studentenhuisvesting zijn. Klik op foto voor vergroting. Intussen blijkt dat we als bewonersorgnisatie de stad hebben wakker geschut gezien de reacties die we krijgen van de inwoners. Een van de reacties is dat men op de Kloosterkade de oude bakkerij aan het ombouwen is tot studentenhuisvesting. De buurt is hier niet blij mee maar het gebeurd. Kortom wie grijpt er in?

Antwoord op onze brief van gemeente Delft

Op 5 februari werd  via de media bekent dat de hoge Flat aan de Prof Evertslaan tot vierkamerwoningen omgebouwd gaan worden tot studenten woningen. Dit zal gedaan worden zodra de flats leegkomen. Wij als bewonersorganisatie wisten hier niets van en zijn daar dan ook fel op tegen.

 

We hebben dit door middel van een brief met een aantal vragen dan ook kenbaar gemaakt bij DUWO en bij het college van burgemeester en wethouders. Van DUWO hebben we de toezegging dat ze nog schriftelijk reageren en van de gemeente kregen we op zaterdag 25 februari een brief in de bus.

 

Hieruit blijkt het volgende.: Vorig jaar blijkt DUWO aan de gemeente te hebben gevraagd om een aantal complexen om te mogen bouwen naar studentenhuisvesting. De gemeente heeft de verschillende locaties vervolgens getoetst. Op basis van overleg zijn met DUWO afspraken gemaakt over wenselijkheid en haalbaarheid van hun plannen. Gezien het tekort aan studentenhuisvesting in Delft staat de gemeente in principe welwillend tegenover het verzoek tot ombouw.Wel heeft de gemeente bekeken of de woningen niet aan te merken zijn als schaars. In dit geval van het complex aan de Prof Evertslaan is dit niet het geval zo zegt men. Wij zijn het hier dus niet mee eens omdat het prima starters woningen zijn.

 

Vervolgens zijn er met DUWO afspraken gemaakt over de communicatie richting bewoners en omwonenden. De gemeente is het met ons eens dat het beter was geweest om eerst de omwonenden te informeren voordat via de media gecommuniniceerd werd. De gemeente heeft dit inmiddels ook aangegeven bij DUWO. DUWO zal zo zegt de gemeente alsnog in contact treden met de omwonenden. De bewoners van het complex zelf zijn wel vooraf geïnformeerd. De bewonersorganisatie heeft ook inmiddels uit een mail van DUWO begrepen dat het in ieder geval een besluit is wat niet meer terug gedraaid kan worden. Een gemiste kans vinden wij als bewonersorganisatie en wij zijn hier dus nog niet klaar mee.

 

Het bestemmingsplan hoeft niet aangepast te worden omdat er een woonbestemming op het complex rust. De bewonersorganisatie is inmiddels aan het uitzoeken of dit werkelijk zo is dat je voor het onttrekken van reguliere woningbouw niets hoeft te regelen behalve een aantal overleggen met de gemeente.

 

De bewonersorganisatie is tegen de toeloop van een groot aantal studenten welke uit alle werelddelen komen en welke nooit een echte binding  met onze wijk zullen krijgen als tijdelijke bewoners. De gemeente heeft ons dan ook in de brief  aangeboden dat we met hen gaan praten over de oplossingsrichtingen en mogelijkheden. Op korte termijn worden wij dan ook uitgenodigd door de afdeling Samenleving van de gemeente Delft. We hebben een aantal neiuwe leden in de bewonersorganisatie die we bij deze zaak gaan betrekken.

 

Dit is waar we bang voor zijn. Beste Bowzuid, Op mijn wandeling langs de Telderslaan trof ik, zie de bijlage, dit beeld aan. Ik heb kennis genomen van de zorg die u uitgesproken heeft om de woningen aan de Prof. Evertslaan te veranderen naar studenten woningen. Ik deel u zorg dat er een situatie kan ontstaan zoals op de foto maar ook ondersteun ik u in uw mening dat de woningen prima starters woningen zijn voor alle Delftenaren. Veel succes verder met u verzet. Groet Sjaak Lodiers

Om moedeloos van te worden!!!

 

De afgelopen weken hebben we diverse keren geschreven over  de TU campus en de gevolgen hiervan voor omliggende wijken. Ook hebben we onze zorgen uitgesproken over het onttrekken van reguliere woningen welke tot studentenwoningen worden omgebouwd.

 

Naar aanleiding hiervan is er een studentenvereniging welke zich gestigmatiseerd voelt en is er iemand die het nodig vond om een meldpunt voor studenten problemen te starten. Ook de vraag is dan, snapt men het eigenlijk waarom het om gaat bij ons. Wij denken dus van niet gezien het kleine artikeltje van vrijdag  17 februari in het Algemeen Dagblad. Hierin staat letterlijk, er zijn genoeg woningen voor Delftse jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Dit is de conclusie van bureau Explica welke op verzoek van de gemeenteraad dit heeft onderzocht. Ze geven aan dat Delftse jongeren niet verdrongen worden  op de sociale woningmarkt. De studentenvereniging VSDD gaf op de website DELTA nog eens fijntjes aan, dat Delftse studenten net zo veel rechten als andere burgers hebben.” Ook hier zijn wij het dus niet helemaal eens. Gelijke rechten wil ook zeggen gelijke plichten.

 

Allereerst hebben wij het niet over jongeren van 18 tot en met 23 jaar maar ook oudere jongeren van de leeftijd tot en met 30 jaar. Deze staan gewoon netjes op de wachtlijst en moeten knokken om voor een woning in aanmerking te komen. Studenten hebben het over gelijke rechten dus zo vinden wij ook gelijke plichten, dus op de wachtlijst. Nu is het net of wij uit ons nek zitten te kletsen want waar hebben ze het over, zo komt het over. Dit is dus een walgelijke manier van ontkennen van de werkelijkheid. Dit is nu ook de reden dat veel inwoners van Delft zich niet serieus genomen voelt. Grote groepen mensen denken, het heeft toch geen nut om er tegen in te gaan. Juist dat is nu een zaak waar wij aandacht voor willen. 
 

Wij blijven dus opkomen voor hetgeen wij voor staan. Afgelopen week hebben zich een aantal mensen aangesloten bij de bewonersorganisatie. De eerste vergadering met ons nieuwe clubje vindt plaats zodra we een ruimte ter beschikking hebben. We hebben de telefoon hierover bij de wijkcoördinator ingesproken. Wat opvalt in de Wippolder is dat veel bewoners bevestigen dat we gelijk hebben. Men moet zich dan maar eens afvragen, hoe dat dan komt?

 

Ook hebben we kunnen lezen in het AD dat er iemand bezig is met de TU omdat deze man zich zorgen  maakt om de problemen omtrent het betaald parkeren in de Campus als dit ingevoerd wordt. De weg naar de rechter is dan ook al genomen. Tijdens een startbijeenkomst over de nieuw te bouwen wijk Watertuinen waren er een aantal mensen die ook over de gevolgen van de campus hun zorgen uitspraken. Kortom wat je al niet veroorzaakt als je het ergens niet mee eens bent. Dat zelfs wij er moedeloos van worden mag duidelijk zijn. Op dit moment zijn er momenten dat we gesprekken hebben met de gemeente Delft maar dit is voor het gevoel een soort latrelatie die nog moet groeien.

We hebben hier overigens wel alle vertrouwen in.

Volkomen legitiem

De opkomst van de studentenvereniging is een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Dit staat onder de titel van een filmpje op de website van de politieke partij Leefbaar Delft. De bewonersorganisatie heeft vandaag diverse telefoontjes ontvangen met de vraag hoe wij hierin staan.

 

Leefbaar Delft staat bekent, althans dat doet vooral JP de Wit overkomen dat zij voor vrijheid van meningsuiting zijn. Wij ook, dus hij gaat zijn gang maar want dat is zijn verantwoordelijkheid. Wat wij als bewonersorganisatie wel duidelijk aan willen geven dat wij ons distantiëren van hetgeen op de website van  JP de Wit staat. Typisch een geval van politieke munt uit iets slaan en doen aan een ernstige vorm van beeldvorming welke niet klopt.

 

Dat wij aangeven dat we problemen hebben met het feit dat er geen overleg plaatst vindt aangaande bepaalde zaken zoals studentenhuisvesting en de campus die aangelegd wordt is iets heel anders. Dat studenten bekent staan als het gaat om overmatig alcohol gebruik hebben ze aan zich zelf te danken want elke Delftenaar heeft dit wel eens ervaren en vooral mensen uit onze wijk. Om nu te zeggen dat studenten verenigingen een gevaar voor de samenleving zijn gaat ons echt te ver. Dit soort kretologieën brengt mensen alleen maar verder van elkaar af.

 

Onze doelstelling is om een discussie op gang te brengen over een zaak waar wij ernstige problemen mee hebben. Wij weten ook dat wij in Delft niet de enige zijn. Dit zijn onder andere problemen van studentenhuisvesting, de campus en het onvoldoende overleg met wijkbewoners. Kortom volkomen legitiem. Inderdaad is het zo dat een studentenvereniging zich gestigmatiseerd voelt naar aanleiding van een artikel op onze website. De mensen die ons kennen weten dat de studententen vereniging  volkomen de plank mis slaan net als eerder genoemde dat ook doet.

 

Bestuur

Reactie op studentenvereniging

De vereniging voor Studie en studentenbelangen te Delft vindt dat de bewonersorganisatie de studenten stigmatiseerd. Wij als bewonersorganisatie gaan hier dus niet op in omdat dit natuurlijk klinkklare onzin is. Buiten het feit dat de studenten vereniging alleen op het woord lallend in gaat waar een ieder die regelmatig in de stad of wijk loopt wel eens mee te maken heeft gehad. Het is voor ons nu ook niet het moment om met deze vereniging in gesprek te gaan want wij vinden dat de gemeente Delft voor de belangen van de Delftenaar op moet komen. Kortom we praten met mensen die iets met ons probleem kunnen doen en dat is toch de gemeente.

 

Een ding geeft de studentenvereniging wel aan waar wij het helemaal mee eens. Er valt met studenten best te praten zo zeggen ze. Wij hebben nooit beweerd dat het niet zo is maar we hebben wel gezegd dat besluiten over onttrekking van woningen voor de reguliere woningen niet in overleg gebeurd met wijkbewoners en wijkverenigingen. Het toeval wil dat er ook met ons best te praten is en niet gelijk toeteren dat wij stigmatiseren, want dat werkt echt averechts.

 

De reden dat wij kritisch zijn zullen we dan maar even uitleggen. Een gemiddeld gezin in Delft waarvan de kinderen gewoon op het Mondriaan, CLD, of elders hun opleiding volgen zonder studiebeurs van ouders of elders vandaan hebben namelijk ook recht op huisvesting. Juist deze groep die een gezin wil gaan stichten staat nu op een wachtlijst want er zijn geen woningen zo zegt men.

 

De vraag die wij hebben is, moeten wij studenten die vanuit alle werelddelen aan de TU studeren voorzien van woonruimte in Delft? Wij vinden dit een legitieme vraag gezien de hoge woningnood onder de burgers ook uit Delft. Zoals eerder aangegeven is het natuurlijk interessant om 4 studenten van € 400.00 per maand in een woning te doen als dat je een jong gezin deze woning aanbied. Dan vervolgens roepen wat zijn we toch sociaal bezig en tegelijkertijd heb je als burger van Delft het nakijken.

 

Wij laten ons natuurlijk niet stigmatiseren door de studentenvereniging die vooral opkomt voor de studenten. Wij doen dit voor onze stadsgenoten en jongeren uit de wijk die hier willen blijven wonen in de toekomst. De wijk Wippolder is al decennia lang gewent aan het studenten leven daar is niets mis mee. Wij hopen dan wel dat als wij vinden dat het beleid wat nu in Delft gevoerd wordt de burgers die niet tijdelijk in Delft wonen maar er geboren en getogen zijn niet weggezet worden vanwege het studentenkamer tekort. Dit zou wat ons betreft prima zijn als er een woningoverschot was maar dat is dus niet zo.

 

De bewonersorganisatie gaat komende week en brief naar het college van burgemeester en wethouders sturen met de vraag een overzicht te geven van de woningen die tot nu toe aan de reguliere woningmarkt zijn onttrokken om studenten te huisvesten.  Het is tenslotte ook nog zo dat als je er voor kiest dat je in Delft gaat studeren dat het naar onze mening niet zo hoeft te zijn dat je dan in een opgemaakt bedje terecht komt.

 

Studeren in Delft inclusief eigen woning met uitzicht op TU?

Nieuwe Woonwijk

  Op donderdag 9 februari was Bram Stoop als vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie aanwezig  in het TNO gebouw. Hier was een  startbijeenkomst van organisaties uit de wijk die uitgenodigd waren om mee te praten en te denken  over de Watertuinen. DEze naam wordt overigens veranderd waar men nog over het nadenken is. Dit betreft een woonwijk die gebouwd gaat worden op het voormalige TNO terrein aan de Schoemakerstraat.

 

Het was een drukke bedoening die erg goed overkwam. De directeur van woningcorporatie Staedion was zelfs aanwezig wat dus ook zeker bijdraagt aan het feit men echt luistert naar de zogenoemde Stakeholders welke aanwezig waren. Ook onze nieuwe wijk coördinator was aanwezig. Bram gaf aan dat hij vooral kwam om informatie te verkrijgen  over  hoe de verdere procedure zou verlopen. Wij dringen al langer aan op goede communicatie richting de bewoners uit de wijk en zijn dan ook verheugd dat men ons bij dit project betrekt.

 

Veel is er verteld en aangegeven waarbij er een voor ons uitsprong. Dat was het probleem van parkeren en doorstoom van verkeer nu en in de toekomst. Ook de bewonersvereniging TU Noord was aanwezig en de vereniging van eigenaren Schoemakerstraat. Alle drie gaven nog eens fijntjes aan dat dit probleem echt eerst onderzocht moet worden  Er komen namelijk 800 woningen en 1200 parkeerplaatsen wat weer meer autoverkeer richting de Schoemakerstraat en omgeving tot gevolg heeft. Er komen autovrije straten zo staat in het conceptplan wat dus tot gevolg heeft dat men aan de randen van de wijk hun auto moet kwijt zien te raken.

 

We hebben te maken met een TU die een campus aan het creëren is waar wij niet om gevraagd hebben maar in combinatie met deze nieuwe wijk komt  het parkeerprobleem steeds dichterbij. Ook op deze donderdag was het weer raak en stond er van de Kruithuisweg tot een de Nassaulaan een file op de Schoemakerstraat. De vertrekkende mensen hebben dit zelf waar kunnen nemen, wij worden hier dagelijks mee geconfronteerd.

 

Er werd aangegeven dat er in deze nieuwe woonwijk ook 270 studentenwoningen kwamen. Bewonersorganisatie Wippolder Zuid heeft aangegeven dat wij liever woningen voor ouderen zouden zien in deze wijk. Wij vinden namelijk dat er al teveel aan de studenten wordt gedacht en dat het niet zo kan zijn dat wij ons verplicht voelen om alle studenten  onderdak aan te bieden tijdens hun studie. We zullen hier wellicht nog op terug komen. Al met al was het een prima bijeenkomst waar nog een vervolg op komt.

 

Het definitieve plan is er nog lang niet maar we hebben aangegeven dat we over alles geïnformeerd willen worden. Uiteindelijk zal dit plan in de gemeenteraad worden besproken die dan het uiteindelijk oordeel geeft over dit plan. Dat het nog lang zo ver niet is mag duidelijk zijn want er zijn nog een aantal hobbels te nemen. Bram gaf aan dat als de ontwikkelaars goed naar de stakeholders luisteren we er wellicht gezamenlijk uit gaan komen.

 

Komende week gaan we contact opnemen met de buurtvereniging TU Noord om bij dit punt vooral in gezamenlijkheid mee te denken.

Prof Everstlaan studentenwoningen?

Beste lezers,

Bij onderstaande hadden we een vervelende fout gemaakt. We noemde de woningcorporatie woonbron. Wij kregen deze INFO vanuit diverse signalen uit de wijk. Nu blijkt dat het niet Woonbron maar dat het woningen van DUWO betreft. We zullen alsnog de brief aan de DUWO directie toe laten komen. Woonbron zal van ons een excuus brief ontvangen.

secretariaat


Geheel onverwachts lazen we in het algemeen Dagblad dat Corporatie DUWO van de woningen aan de Everstlaan studentenwoningen wil gaan maken. Gezien de reacties uit de wijk en de manier waarop wij hier over geinformeerd zijn hebben we zowel naar het college van Burgemeester en Wethouders als de directie van DUWO een aantal vragen voorgelegd. Vooral de afgelopen maanden zijn we als bewonersorganisatie aan het proberen om vooral in gesprek te komen en te blijven met diverse belanghebbenden uit onze wijk. Het ziet er toch naar uit dat dit niet wederzijds is wat wij als een gemiste kans zien. 


Geacht college van B&W en directeur DUWO.

 

  Delft  05-02-2012

 

Een klein artikeltje in het Algemeen Dagblad met grote gevolgen voor de Professorenbuurt. DUWO gaat de woningen aan de Everstlaan verbouwen en klaar maken voor studenten huisvesting zo stond er in het artikel van afgelopen zaterdag. Ook stond er in het artikel dat met de eerste woning al is gestart om er studentenwoningen van te maken. De woningen die in toekomst leeg komen worden ook tot studentenwoningen omgebouwd zo staat in het artikel.

 

Leuk voor de studenten maar waarom weten wij hier niets van. Wij begrijpen natuurlijk ook dat we alles in de maatschappelijke context kunnen gieten want er is kamernood onder de studenten en dan is het toch mooi om dit te gaan doen, zo zal wellicht de redenatie zijn. Wij als bewonersorganisatie Wippolder Zuid denken hier toch anders over, moeten dan de bewoners hier niet eerst over geïnformeerd worden. Wij als bewonersorganisatie wisten in ieder geval van niets en hebben dit via de krant als mededeling tot ons laten komen.

 

Een andere vraag is, moet het bestemmingsplan van de Evertslaan niet opnieuw herzien worden. We gaan reguliere huisvesting voor de burgers in Delft naar studentenhuisvesting en dat is toch iets geheel anders.

 

Er komt een studentenflat aan de Pauwmolen en nu ook gaan de woningen aan de Prof Everstlaan waar nu gezinnen in wonen onttrokken worden wat dus tot gevolg heeft dat er weer minder goedkopere huurwoningen voor onze eigen inwoners van Delft beschikbaar komen. Wij begrijpen ook wel dat vier studenten meer oplevert dan een gezin maar dan toch vinden wij dit een zeer discutabele zaak. Het lijkt er sterk op dat men probeert zoveel mogelijk financiële middelen binnen te halen onder het mom van, wat zijn we toch sociaal bezig.

 

Het is voor ons  als bewonersorganisatie Wippolder Zuid die bekend staat als organisatie die juist proberen in gesprek te komen met diverse belanghebbende van ons wijkje  zoals gemeente en Corporaties  een doorn in het oog dat nu dit weer op deze wijze gebeurd. Wij gaan er vanuit dat de gemeente hier een streep door trekt. We hebben dus hierom ook besloten om een aantal vragen aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan DUWO voor te leggen. Wij doen dit omdat wij er toch vanuit mogen gaan dat hier overleg over is geweest. Wij hebben  op het raadsinformatie systeem van de gemeente gezocht en er niets over terug gevonden wat volgens ons deze vragen  rechtvaardigt.

 

  1. Kunt u ons op papier de stukken toe laten komen waaruit blijkt dat de wijkbewoners cq organisaties hier over geïnformeerd zijn? Zo nee waarom niet?
  2. Wanneer zijn hier informatie momenten over geweest voor de wijkbewoners?
  3. Kunt u ons de stukken toe laten komen waaruit blijkt dat het bestemmingsplan aangaande de Prof Everslaan is aangepast van reguliere woningverhuur naar studenten huisvesting/ Zo nee waarom niet?
  4. Kunt u ons de stukken toe laten komen waaruit blijkt dat er overleg is geweest met andere externe om dit plan tot stand te laten komen.

 

Bewonersorganisatie Wippolder Zuid

 

Namens deze.

 

Peet Traub

 

Secretariaat.

Prof krausstraat 116

2628 JT Delft

e-Mail: bowzuid@gmail.com

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

09.04 | 08:20

Je bent niet de enige die dingen niet wist maar mensen lezen en luisteren vaak niet goed kan gebeuren,, maar wij zitten er mee zo simpel is het verhaal.

...
08.04 | 21:47

Lof voor energie + aktiviteiten. Missch. loos kompliment, maar veel meer kan ik nu (helaas) niet doen.
Onthutst over oordeel over Onafh.Delft! Wist ik niet.

...
17.03 | 17:42

BOWZUID in topvorm. Goede analyses. Positieve benadering dat moet de kiezer aanspreken. Ik wens jullie komende woensdag een eclatante overwinning toe.
Mij wel.

...
03.03 | 22:14

beste mensen,
Jullie doen goed werk, heerlijk om de betrokkenheid te zien van buurtbewoners

...
Je vindt deze pagina leuk