Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut

GOEDGEKEURD KWALITEITSSTATUUT GGZ-VRIJGEVESTIGDEN

Per 1januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundigeggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemeneinformatie

1.Gegevens ggz-aanbieder Naampraktijk: LeF, Lea's eerstelijns Familiepraktijk Naam regiebehandelaar: Lea Rubens E-mailadres: lrubens.lef@gmail.com  KvKnummer: 53353110 Website: www.familiepraktijklef.nl  BIG-registraties: GZ-psycholoog 29063334825 Overige kwalificaties: Kinder-enjeugdpsycholoog NIP217466  Basisopleiding: Orthopedagogiek, GZ-psycholoog AGB-codepraktijk: 94058735 AGB-code persoonlijk: 94010738

2.Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3.Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, typeklachten, behandelvorm): In mijnpraktijk LeF behandel ik kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met oa:* stemmingsproblematiek, *angstproblematiekentrauma's,*AD(H)D,*ASSproblematiek *relatie-, gezins-en systeemproblematiek. Veel gebruikte methodieken: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en de Contextuele therapie.

4.Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namenen BIGregistraties van regiebehandelaren): LeaRubens, GZ-psycholoog BIGregnr: 29063334825

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en), Collega psychologenen-psychotherapeuten en ggz-instellingen Anders: Biltse-pp.nl:  een groep van gz=psychologen, klinisch psychologen enpsychotherapeuten in De Bilt e.o.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien vantoepassing BIG-registratie(s)): 1. Huisartsen: *F. Hirsch BIG:01025189 *J.van der Horst BIG: 01004714 *L. Vroomen BIG: 010217012. Collegae van mijn intervisiegroepje: LonnekeGoedman, GZpsycholoog 49919030925,  Tanja Holtackers,GZ-psycholoog 19914009525, IngridGoossens GZ-psycholoog 19909180125 en Erica Salzberg GZ-psycholoog 19909183625 en psychoherapeut 699091837263. Leden van mijn intervisiegroep Eigen praktijk: Janneke Koppes, Orthopedagoog Generalist, G1325, RoelEigenhuis, GZ-psycholoog 69062228025 en Kinder en Jeugdpsycholoog 11355, Hannah Passanea,GZ-psycholoog 699095616254. Een kinderpsychiater in deregio mevrouw M.L. van Steender en 5. Mijn collegae van het Bilts Beraad, allemaal BIG-geregistreerd: 27leden. Het betreft een groep gz-psychologen,klinisch
psychologen en psychotherapeuten in de regio De Bilt en omstreken. Zie www.biltse-pp.nl. Mijn collega gz-psychologen, klinische psychologen en vaktherapeuten van psy4kids, een groep kinder-enjeugdtherapeuten uit de Bilt. Ziewww.psy4kids.nu

5c.Ikmaakindevolgendesituatiesgebruikvandatprofessionelenetwerk,tenzijdepatiënt daarvoorgeentoestemminggeeft: Overleghuisartsen,2richtingsverkeer,ivmdiagnoses,doorverwijzingenenterugverwijzingen,ook intercollegiaaloverlegtbvconsultatieKinderpsychiater,verwijzingivmmedicatie,consultatieen secondopinionsIntervisiegroepen:intervisieencasuistiek,organisatorischeenbeleidszakenOverleg collegaeBiltsepsychologenBiltsBeraad:ivmdoorverwijzing,vervanging,intervisie

5d.Patiëntenkunnengedurendeavond/nacht/weekend/crisesterechtbij(mijzelf, huisartsenpraktijk/post,spoedeisendeeerstehulp,ggz-crisisdienst): Wanneerdepraktijknietbereikbaariskancontactopgenomenwordenmetdeeigenhuisartsofde huisartsenpostindiennodig.Dezekanopzijnbeurtdecrisisdienstinschakelenindiengewenst.Bij vakantiesenafwezighedenwordtopdewebsiteenindeafwezigheidsassistentbenoemdhoede waarneminggeregeldis. 5e.Heeftuspecifiekeafsprakenmeteenggz-crisisdienst,HAPofSEH? Ja,welke:WanneerpatiëntquaproblematieknietbinnendebasisGGZpastwordterterugverwezen naardeHAPdiedoorverwijstnaardespeciialistischeGGZ

6.Contractenmetzorgverzekeraarsendevergoedingvanverzekerdezorg Heeftueencontractmetdezorgverzekeraar? Ikhebeencontractmetdevolgendezorgverzekeraars:ZilverenKruis/Achmea,CZ/Ohra,Menzis,VGZ enMultizorg Geeftuaanwaaruwlijstmetgecontracteerdeverzekeraarsvindbaaris Link(s)naarlijstmetzorgverzekeraars:http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151276

7.Behandeltarieven: Ikhebdetarievendieikhanteergepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Ikhebhettariefoverig(zorg)productvoorniet-verzekerdezorghetOZP-tariefgepubliceerdopmijn websiteofinmijnpraktijk. Ikhebhettariefvoorzelfbetalersgepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Ikhanteervoorwaardeneneentariefvoorno-show:gepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Debehandeltarieven,OZP-tariefeneventueelno-showvoorwaardenenno-showtariefzijnhierte vinden Linknaarwebsitemetdebehandeltarieven,OZP-tarief,eneventueelno-showvoorwaardenennoshowtarief:http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151276

8.Kwaliteitswaarborg Ikvoldoeaandevolgendekwaliteitseisen,voortvloeienduitmijnberoepsregistratie,specialismeof branche/beroepsvereniging(aanvinkenwatvantoepassingis: Intervisie Visitatie Bij-ennascholing Registratie-eisenvanspecifiekebehandelvaardigheden Deberoepscodevanmijnberoepsvereniging Linknaarwebsite:http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151269 9.Klachten-engeschillenregeling

9a.Mijnpatiëntenkunnenmetklachtenovermijofmijnbehandelingterechtbijmijofbij(naam encontactgegevensklachtenfunctionaris):
Ineersteinstantiekunnenmijnclterechtbijmij.Komenweersamennietuitdankunnenclterecht bijdeklachtenregelingvanhetCollegevanToezichtvanhetNIP(NederlandsInstituutvoor Psychologen).Ziewww.psynip.nlvoormeerinformatieofbel(020)4106222.Opgrondvandewet BIGkuntuookeenklachtindienenbijhetCentraalTuchtcollegevoordeGezondheidszorg,bel(070) 3813700. Linknaarwebsite:http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151269

9b.Mijnpatiëntenkunnenmetgeschillenovermijofmijnbehandelingterechtbij Naamgeschilleninstantievermeldenwaarbijubentaangesloten: Ineersteinstantiekunnenmijnclterechtbijmij.Komenweersamenneituitdankunnenclterecht bijdeklachtenregelingvanhetCollegevanToezichtvanhetNIP(NederlandsInstituutvoor Psychologen).Ziewww.psynip.nlvoormeerinformatieofbel(020)4106222.Opgrondvandewet BIGkuntuookeenklachtindienenbijhetCentraalTuchtcollegevoordeGezondheidszorg,bel(070) 3813700. Degeschillenregelingishiertevinden Linknaarwebsite:http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151269 10.Regelingbijvakantieencalamiteiten

10a.Patiëntenkunnentijdensmijnafwezigheidgedurendevakantieenziekteterechtbij Naamvervangendbehandelaar: MevrouwT.BronGZ-psycholoog,09049665725MevrouwL.Goedman,GZ-psycholoog,49919030925

10b.Ikheboverdrachtgeregeldenvastgelegdingevalmijnpraktijkplotselingsluitwegens overlijdenofanderecalamiteiten: Ja II.Hetbehandelproces-hettrajectdatdepatiëntinmijnpraktijk doorloopt

11.Wachttijdvoorintakeenbehandeling Patiëntenvindeninformatieoverwachttijdenvoorintakeenbehandelingviadezelinkofdocument (enkunnendezetelefonischopvragen).Deinformatieisgerangschiktnaargeneralistischebasis-ggz en/ofgespecialiseerdeggz,en-ingevalvaneencontract-perzorgverzekeraar,en-indienvan toepassing-perdiagnose. Linknaarwachttijdenvoorintakeenbehandeling: http://www.123website.nl/Familiepraktijklef/67151280

12.Aanmeldingenintake 12a.Deaanmeldprocedureisinmijnpraktijkalsvolgtgeregeld(zoals:wieontvangtde telefonischeaanmelding,wiedoetdeintake,hoeverlooptdecommunicatiemetdepatiënt): MeestalvindtverwijzingnaardepraktijkplaatsviadehuisartsofhetCentrumJeugdenGezin.Nahet gesprekbijdehuisartskrijgtueenverwijzing,waarnautelefonischofviahetcontactformulierviade websitecontactopneemtvoordeaanmelding.Wanneerersprakenisvanverzekerbarezorgheeftu altijdeenschriftelijkeverwijzingnodigvandehuisarts,kinder-ofjeugdarts,ofCentrumJeugden gezin.Aandetelefoonzullenuwpersoonlijkegegevensgenoteerdwordenmetde aanmeldingsreden.Alserplaatsis,kanereenafspraakgemaaktwordenvoorheteerste intakegesprek.HetintakegesprekvindtplaatsmetdepraktijkeigenaarenGZ-psuuycholoogLea Rubens.Hetcontactverlooptrechtstreeks. 12b.Ikverwijsdepatiëntterugnaardeverwijzer–indienmogelijkmeteenpassendadvies-indien mijnpraktijkgeenpassendaanbodheeftopdezorgvraagvandepatiënt(zoalseenander werkterreinofeenbehandelaarmeteenanderespecifiekedeskundigheid):


Ja 13.Diagnostiek

13a.Dediagnosevoordebehandelingwordtinmijnpraktijkgestelddoor Naam:LeaRubens,GZ-psycholoog Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerdeggz: Geen 13b.Zijneranderebetrokkenenbijhetdiagnostischproces,zojainwelkerol?: Ingevalvaningewikkeldecasuistiekwordtconsultaangevragadbijcollegakinderpsychiater

14.Behandeling 14a.Hetbehandelplanwordtinmijnpraktijkinsamenspraakmetdepatiëntopgestelddoor Naam:LeaRubens,GZ-psycholoog Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerdeggz: Geen

14b.Hetaanspreekpuntvoordepatiënttijdensdebehandelingis Naam:LeaRubens,GZ-psycholoog Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerdeggz: Geen

14c.Depatiënt/cliëntisgeïnformeerdoverdegenediehetaanspreekpuntistijdensde behandeling(naamenfunctievandebetreffendepersoonzijnbekendbijdepatiënt/cliënt): Ja

14d.Bijlangerdurendebehandeling(>12weken)stuurikeenafschriftvanhetbehandelplanals briefnaardehuisarts(ofandereverwijzer),tenzijdepatiëntdaarvoorgeentoestemminggeeft: Ja

14e.Ikdraagzorgvoorgoedecommunicatiemetdepatiënten–indienvantoepassingenmet toestemmingvandepatiënt-diensnaasten,overhetbeloopvandebehandeling.Ikdoedatals volgt: Metvolwassenencommuniceerikdirect.Daarikveelsysteemtherapiegeef,wordenookvaak familieledenuitgenodigd.Ditisaltijdinaanwezigheidvanclientofopverzoekvanclienten.Bij kinderenwordenoudersaltijdbetrokken.Zijzijnofwelaanwezigbijdeintakeeniniedergevalbij evaluatiegesprekken.Ooktussendoorwordenoudersopdehoogtegehoudenoverdegrotelijnen. Alleenwanneerjongeren,16enouder,echtnietwillendatoudersbetrokkenworden,wordtdit gerespecteerd.Indienmogelijkwordenoudersaltijdbetrokken.

14f.Devoortgangvandebehandelingwordtinmijnpraktijkalsvolgtgemonitord(zoals voortgangsbesprekingbehandelplan,evaluatie,vragenlijsten,ROM):
VoordatclientenstartenvullenzijmiddelseendigitalevragenlijsteenOQ(volwassenen)ofeenSDQ vragenlijstin.Hiermeewordtzoweldeernstvandeproblematiekinzichtelijkgemaaktalsookwaar deproblematiekzichvooralinuit.Nadeintakewordtersamenmetclienteenbehandelplan opgesteld.Indeevaluatiegesprekken(omde4gesprekkenenaaneindebehandeling)wordtde voortgangbesprokenaandehandvanditbehandelplan.Indiennodigwordenerbijstellingen gedaan.ClientenvullenooktegenheteindevandebehandlingnogmaalseenROMvragenlijstin.

14g.IkhebeenkopievandeovereenkomstmetdeStichtingVrijgevestigdenROMmen(SVR)voor aanleveringvanROM-gegevensaandeStichtingBenchmarkggz(SBG): IkuploadeenkopievandeovereenkomstStichtingVrijgevestigdenROMmen(SVR)vooraanlevering vanROM-gegevensaandeStichtingBenchmarkggz(SBG)opwww.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h.Ikevalueerperiodiekentijdigmetdepatiënt(eneventueelzijnnaasten)devoortgang, doelmatigheideneffectiviteitvandebehandeling.Alsstandaardperiodehanteerikhiervoor: Behandelingenwordengeevalueerdomde4behandelgesprekkenenaanheteindevaneen behandeling.

14i.Ikmeetdetevredenheidvanmijnpatiëntenopdevolgendemanier: Vooriederbehandelgesprek,startendbijheteerstegespreknadeintake,wordtgevraagdhoehet vorigegesprekervarenis.Aanheteindvaneenbehandelgesprekwordtgevraagdwatclmeeneemt uithetgesprek.Bijdeintakewordtaangegevendatclopiedermomentindebehandelingaanmag gevenofhijofzijnogtevredenisenofaanpassingenwenst.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (eneventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandelin gnodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandelingen de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies,tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandelingen huiselijkgeweld (bi jconflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijkgeweld), het stappenplan materiële controle en  ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.

Ondertekening
Naam: Lea Rubens Plaats: de Bilt Datum:2 5-10-2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja