Adoptiecontract

Uitleg

Normaliter vangt Dier en Project geen dieren op, slechts in uitzonderlijke gevallen maken wij daarop een uitzondering voor de dieren waarvoor geen andere opties voorhanden zijn.

Dieren die mentaal en/of fysiek onherstelbare schade hebben opgelopen worden niet herplaatst, ze worden blijvend opgenomen 'binnen de club' van onze voorzitster.

Voor adoptanten van dieren die wel in aanmerking komen voor herplaatsing en/of dieren waarin wij bemiddelen gelden strenge eisen, onderstaand vindt u onze adoptieovereenkomst.

Iedere adoptant gaat automatisch akkoord met de door Dier en Project bepaalde voorwaarden zoals hieronder omschreven. Indien u niet genegen bent deze te ondertekenen heeft het geen enkele zin om te reageren op onze oproep: Baasje gezocht!

Adoptiecontract

Stichting Dier en Project heeft geen vastgesteld adoptiebedrag.
We vragen echter wel een bijdrage in de te maken kosten voor een volgend dier wat hierdoor gered kan worden.  


STICHTING DIER EN PROJECT

Dennestraat 9, 4709 PR Nispen.
Tel: 0165 366630
Mob: 06 12483461
(Let wel: Dier en Project streeft ernaar om dag en nacht bereikbaar te zijn voor de echte noodgevallen Maar wij verzoeken u met klem om niet dringende zaken te melden tijdens gebruikelijke kantooruren)


Bankgegevens: NL91 INGB0009677527 t.n.v. Dier en Project te Nispen


info@dierenproject.nl

www.dierenproject.nl

KvK te Breda 20116310


Dhr/Mw:


Adres:


Postcode en woonplaats:


Telefoon:


Emailadres:


Legitimatie: rijbewijs/pasp./idkrt nummer:


Verklaart met Dier en Project te zijn overeengekomen te adopteren de als volgt omschreven hond/kat:


Naam;                                                                


Leeftijd:


Ras/soort: 


Kleur:                                                          


Geslacht:                                                            


Geneutraliseerd:


Paspoortnr:                                                         


Chipnr:


En verklaart voorts:
Akkoord te gaan met de navolgende voorwaarden.

1.    Het dier blijft in eigendom van de stichting Dier en Project.

2.    De wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden te dragen.

3.    Zich te verplichten het dier, zoals het een goed dierenbezitter betaamt te behandelen.

De hond niet in een hok/kennel te houden, maar in huis op een zachte en warme ondergrond.

Hij/zij geeft het dier voldoende en goede voeding, water en uitloopmogelijkheden.  

Tevens verklaart hij/zij om het verbod tot fokken, jagen en het laten deelnemen aan hondenrennen van deze hond te erkennen en strikt na te leven. Voor zover mogelijk is het bovenstaande ook van toepassing op katten. Ook voor katten is een fokverbod van kracht!                                                                                                                    

 

Ondertekend in tweevoud op

 ____    _____    _________ 


te _______________

   

 

Handtekening adoptant:   


                               

Handtekening en naam namens Dier en Project:                                                       


ADOPTIEVOORWAARDEN.

Dier en Project is niet aansprakelijk voor enige door of vanwege het dier veroorzaakte schade na datum van adoptie. Dier en Project is niet verantwoordelijk voor de door adoptant wettelijk verplicht te betalen hondenbelasting en het doen van aangifte.


Dier en Project is na de adoptie bevoegd om toezicht uit te oefenen op naleving van de voorwaarden van de adoptieovereenkomst en adoptant is verplicht om Dier en Project op het eerste verzoek toegang te verlenen tot het dier en de plaats waar het dier verblijft/wordt gehouden.


Dier en Project heeft het recht om het dier terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de adoptieovereenkomst te ontbinden indien adoptant:


a.   Zonder schriftelijke toestemming, die overigens moet zijn bekrachtigd door het voltallige bestuur, het dier verkoopt of feitelijk overdraagt aan een ander. Bij ongeoorloofde, niet door voltallig bestuur en de eventuele bij het dier betrokken autoriteiten goedgekeurde, overdracht aan derden geldt een nader te bepalen boete van tenminste 500.= euro en de verplichting om binnen 48 uur na constatering van dit feit het desbetreffende dier terug over te dragen aan de rechtmatige eigenaar, met name stichting Dier en Project/Kattenwoud. Betaling van de boete, in zijn geheel te betalen aan de stichting Dier en Project binnen 14 dagen na constatering van bovengenoemd feit.

b.   Met het dier fokt en/of de hond laat deelnemen aan hondenraces of aan de jacht.

c.   Het bij beoordeling van Dier en Project niet voldoende liefheeft, verzorgt, huisvest of vrijheid van beweging geeft. Het oordeel van derden is hierin niet van belang.   

d.   Het dier naar inzicht van veterinair deskundige verbonden aan stichting Dier en Project zonder medische noodzaak ter euthanasie aanbiedt. Indien adoptant opdracht geeft voor een euthanasie op eerder omschreven basis staat daarop een boete van tenminste 500.= euro, in zijn geheel te betalen aan de stichting Dier en Project binnen 14 dagen na constatering van bovengenoemde deskundige betreffende dit feit.

     

De adoptant zal het dier niet verwaarlozen en/of mishandelen. Bij ziekte en/of afwijkingen is adoptant verplicht zorg te dragen voor behandeling bij een erkend dierenarts.


Indien het dier ten tijde van de adoptie niet geneutraliseerd is, is adoptant verplicht deze ingreep bij een erkende dierenarts te laten uitvoeren. Bij een jonge reu op een leeftijd van tussen de 10 en 12 maanden, bij een jonge teef drie maanden na de eerste loopsheid of drie maanden na de eerste loopsheid in bezit van adoptant.


Een volwassen reu dient zo spoedig mogelijk na adoptie te worden gecastreerd. Stichting Dier en Project/Kattenwoud moet door middel van een schrijven, voorzien van handtekening en/of stempel van de uitvoerende dierenarts op de hoogte worden gebracht van de gepasseerde uitvoering ten behoeve van de neutralisatie.


Poezen en katers dienen zo spoedig mogelijk te worden geneutraliseerd, echter altijd in overleg met uw erkende dierenarts.


Het is verboden om honden los te laten lopen in niet daartoe bestemde omgeving/omstandigheden. Zo ook onder prikkelrijke omstandigheden waarbij onvoorziene gebeurtenissen niet zijn uit te sluiten. Denk daarbij aan openbare wegen, de gevaren van gemotoriseerd verkeer.


Indien adoptant door persoonlijke omstandigheden niet langer in staat is om goed voor het dier te zorgen moet adoptant zich in verbinding stellen met Dier en Project. Dier en Project zal zich in overleg inspannen om voor het dier een goed alternatief adoptieadres te vinden. Adoptant is tegenover Dier en Project verplicht hen te informeren in geval van ernstige ziekte of ongelukken van én met het geadopteerde dier. In geval van overlijden van het geadopteerde dier dient men dit schriftelijk te melden. Adoptant is verplicht om verhuizingen door middel van een adreswijziging aan Dier en Project door te geven.


De persoonsgegevens van adoptant en van het geadopteerde dier worden door Dier en Project beheerd en bewaard in een persoonsregistratie in de zin van: Wet Persoonsregistratie, waartoe adoptant Dier en Project machtigt!

Uw adoptieconsulente is: _______________________________________________

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Mieke Witteveen | Antwoord 22.02.2014 02:52

Tuurlijk teken ik met liefde voor Bruno. Hoop dat hij 15 wordt. En dat ik, niet dan, moet vergeten schriftelijk door te geven. Of ik dat onthoud?

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

03.07 | 15:26

Wat is Olaf een mooie hond en wat gun ik hem een liefdevol gezin.
Hoe zijn de adoptieregels en hoe komen wij in contact met jullie ?

...
03.07 | 06:34

Op de laatste foto lijkt het toch wel of de liefde wederzijds begint te worden?

...
30.06 | 23:04

Dan wordt het bankhangen 😍

...
28.06 | 10:30

Heel veel sterkte. Fijn dat Flo nog zo heeft mogen genieten bij jou.

...
Je vindt deze pagina leuk