Reglement Carnavalsoptocht

 

 • Vertrek om 13.00 uur precies.
 • U krijgt op de dag van de optocht een nummer toegewezen. Tijdens de optocht dient u het nummer goed zichtbaar aan de voorzijde van uw voertuig mee te voeren.(na afloop weer inleveren bij de Optochtcommissie) Opstellen en vertrek vanaf  Vredenhofstraat/Nieuwerhoekplein Bij het opstellen en verplaatsen, dient u de aanwijzingen van de Optocht- commissie, begeleiders en politie strikt op te volgen.
 • Het deelnemen aan de Carnavalsoptocht geschiedt voor eigen risico. Personen dienen op de juiste WA verzekerd te zijn en voertuigen volgens de WAM (de primaire verzekering per 01-01-08 verplicht voor alle voertuigen). Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich te conformeren aan het bovenstaande.
  • De organiserende Soester Karnavalsvereniging De Narre knollen, heeft de volgende verzekeringen; Ongevallenverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering en een Evenementenverzekering.
  • De evenementenverzekering zal actief zijn gedurende het verplaatsen van huis naar de optocht, deelnemen aan de optocht en het verplaatsen van de optocht naar huis.
  • Door de combinatie van verzekeringen zijn alle schadegevallen afdekt die niet gedekt worden door de WAM, zoals verwoord in punt 4.De combinatie is van kracht voor een schadegeval die op- of aanbouwen aan voertuigen (bijv. een compleet ombouwde tractor) en aanhangers veroorzaken. Dus voor die voertuigen die niet onder de verplichte primaire WAM verzekering vallen.
  • Deelnemers dienen persoonlijk WA verzekerd te zijn, dan wel middels een door hun eigen vereniging (namens welke men aan de optocht deelneemt), afgesloten verzekering.
 • Wielen dienen goed afgeschermd te zijn om ongelukken te voorkomen, tevens moet er begeleiding naast de praalwagens lopen, die dan ook als zodanig herkenbaar moet zijn.
 • Bewegende onderdelen op/aan het voertuig, alsmede posities voor figuranten dienen voor wat betreft de uitvoering en constructie aan de daarvoor geldende veiligheidseisen te voldoen. Ondeugdelijke constructies vallen niet onder verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging. Onbevoegde personen mogen niet op uw wagen toelaten worden, alleen de aangemelde deelnemers.
 • Op grond van de gemeentelijke verordening is het buitensporig gebruik van milieuonvriendelijke confetti verboden.
 • Overtreders van deze verordening zullen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die verbonden zijn aan de opruimingswerkzaamheden.
 • Overmatig en provocerend gebruik van alcohol dient tijdens de gehele optocht te worden vermeden door alle deelnemers.
 • Overtreders van deze regel kunnen worden gediskwalificeerd en/of uit de optocht worden verwijderd.
 • Chauffeurs van optocht(motor)voertuigen dienen zich te onthouden van het gebruik van alcohol, op straffe van het uit de optocht verwijderen van het betreffende voertuig en een op juridische gronden te verwachten proces verbaal. (Dus geen deelname meer voor het voertuig, ook niet met een vervangende chauffeur). De politie zal bestuurders testen op het gebruik van alcohol.
 • Deelnemers aan de optocht dienen zich voordat deze aanvangt te overtuigen van de doorgangsmogelijkheden. (lengte, breedte, hoogte, draaicirkel) Hierbij dient duidelijk rekening gehouden te worden met de doorrijhoogte van de spoorwegovergang.
 • U kunt in vijf categorieën meedoen, te weten:

          a)   Individueel;                                                d) Wagens (t/m 5 personen);

          b)   Kleine loopgroep (2 t/m 5 personen);          e) Wagens (5 personen en meer);

          c)   Grote loopgroep (meer dan 5 personen);     f) Aanmoedigingsprijs.

                Voor elke categorie zijn prijsjes beschikbaar.

 • De OUDE ENGHE wisselbeker gaat naar de individuele deelnemer of groep die het hoogste  aantal punten heeft behaald. Bij 3x achtereenvolgens of 5x totaal (niet opvolgend) zal er een bokaal uitgereikt worden die de winnaar mag behouden. De wisselbeker zal ten alle tijden eigendom blijven van SKV de Narre Knollen.

 

 • De wagen / act zal door een deskundige jury beoordeeld worden op:

        -       Keuze van het motto,

        -       Uitbeelding van het motto,

        -       Het 'Carnavaleske'.

 • De bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen zal om ongeveer 16.30 uur plaatsvinden in de Feestlocatie, waar volop muziek aanwezig zal zijn.
 • Het parkeren van de Carnavalswagens na afloop van de optocht valt buiten de optocht en dus buiten verantwoordelijkheid van de Carnavalsvereniging De Narre Knollen.
 • Het reglement voor deelname en het Juryreglement zijn van toepassing op alle deelnemers van de Carnavalsoptocht in Soest.
 • De Optochtcommissie behoudt zich het recht voor deelnemers die in strijd met het reglement handelen, verdere deelname aan de optocht te ontzeggen en/of uit te sluiten voor de einduitslag en/of de prijsuitreiking.
 • Deelnemers die zich niet voor donderdag 20.00 uur (voorafgaande aan de optocht) hebben ingeschreven komen niet in aanmerking voor beoordeling door de jury en vallen derhalve automatisch buiten de prijzen.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet zal het door de Optochtcommissie genomen besluit bindend zijn.
 • Het bestuur van de Soester Karnavalsvereniging De Narre Knollen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de optocht niet door te laten gaan.
 • De route is als volgt:

              Opstellen 12.00 – 13.00 uur Vredenhofstraat

              Vertrek: 13.00 uur hoek Koninginnelaan, Nieuwerhoekplein,

                           13.00uur Burg. Grothestraat,

                           13.30uur Van Weedestraat,

                           14.00uur Steenhoffstraat,

                           14.30uur Middelwijkstraat, Ter hoogte van de Oude Enghe

                           14.30 – 15.00uur ontbinden optocht