Balans 2015

Bestuursverslag

De activiteiten van stichting Dier en Project, statutair gevestigd te Nispen, bestaan voornamelijk uit:

Het welzijn der dieren promoten, misstanden met dieren aan de kaak stellen en onder de aandacht brengen, alsmede daar waar maar mogelijk directe hulp verlenen in de meest voorhanden liggende vormen.

Een positieve bijdrage leveren aan een diervriendelijke wijze van leven, de bewustwording en het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden daartoe.

Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en dier.

Waar mogelijk opvang bieden voor kansloze dieren.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

 

Bestuur
Per balansdatum fungeren als bestuursleden, mevrouw E.P.M. Adams, mevrouw E. Boogerds, heer E.J.C.M. van Es, J.M. Visser en B.J.M. van As. De bestuursleden zijn gezamelijk bevoegd.

Bij notariële akte d.d. 26 augustus verleden voor notaris Mr. Antonia Eliza Maria Gerarda Lanen te Halderberge is opgericht stichting Dier en Project. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en verantwoording van stichting Dier en Project.

 

Doelstelling en publieksvriendelijk beleidsplan
Daar en waar mogelijk hulp bieden aan dieren die in opperste nood verkeren. De dieren die vanuit het standpunt van de professionals nergens anders meer terecht kunnen, worden opgevangen, doorlopen een resocialisatietraject en worden indien mogelijk herplaatst. Adoptanten ontvangen een goede, degelijke begeleiding, ondertekenen een contract en het dier in kwestie blijft eigendom van stichting Dier en Project. De stichting ontvangt geen enkele vergoeding voor voeding, opvang, medische handelingen, parasietenbestrijding en neutralisatiekosten. Met andere woorden, er is geen enkele vorm/sprake van eigendomsoverdracht door middel van betaling/vergoeding.

De dieren zijn slechts bij hoge uitzondering afkomstig vanuit particuliere situaties. Het betreft hier vooral uitgeprocedeerde asieldieren en/of dieren die om niet medische redenen ter doding worden aangeboden/achtergelaten. Ongewenst dierengedrag ombuigen tot acceptabel gedrag. Voor niet herplaatsbare dieren permanente opvang creëren en vanuit een 100% No Kill beleid, de levenslange verantwoordelijkheid dragen. Handvatten bieden aan welwillende eigenaren die met mens-dier relatieproblemen kampen.

Tevens het ons ter beschikking staande netwerk aanwenden om dierenleed onder de aandacht te brengen en het ontij voor de dieren in kwestie trachten te keren. Dat kan middels het tekenen van petities, het onderhouden van contacten met de desbetreffende autoriteiten en/of op allerlei andere vreedzame en altijd legale wijze bijdragen aan dierenwelzijn.

Voor wat betreft de buitenlandse dieren bieden wij ook hulp daar en waar we dat op zinvolle en verantwoorde wijze menen te kunnen doen, maar immer in het land van herkomst.

Het werk van Dier en Project (het Kattenwoud is een onderdeel van stichtng Dier en Project) bestaat grotendeels uit het opvangen en resocialiseren van getraumatiseerde dieren. Het in woord en daad hulp bieden aan dieren die acute hulp behoeven. Het middels alle mogelijke netwerken communiceren met hun achterban/dierenvrienden.

Stichting Dier en Project ontvangt geen enkele vorm van overheidssteun, noch subsidie. De dieren en het aantal dieren die in aanmerking komen voor opvang/hulp van stichting Dier en Project zijn geheel en volledig afhankelijk van donaties en giften afkomstig vanuit donateurs/dierenvrienden die het belang van dit levensreddend werk inzien en ondersteunen. Ter geldelijke werving worden er ook veilingen, kleine bijeenkomsten en evenementen georganiseerd.

De ons ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te continueren. Waar mogelijk worden de ons ter beschikking staande faciliteiten uitgebreid en in goede hygienische staat van onderhoud voorzien. Gezien het belang van onze opvang en het gegeven dat dieren die bij ons verblijven op dat moment nergens anders kunnen worden ondergebracht bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve. Om tegenvallende donatie-inkomsten te kunnen opvangen, alsmede om indien nodig de continuïteit van benodigde arbeid te kunnen waarborgen. Jan en Els dragen immers volledig onbezoldigd 24 uur per dag en 7 dagen in de week intensief zorg voor de bij stichting Dier en Project ondergebrachte dieren. In geval van (tijdelijk) wegvallen van deze onbetaalde arbeidskrachten zal vervanging moeten worden gezocht waarbij men wellicht slechts binnen de betaalde sector de benodigde kennis en kunde zal vinden.

Dier en Project wordt volledig gerund door vrijwilligers, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid van toepssing op de vrijwilligers. Daar waar al sprake is van recht op een vrijwilligersvergoeding wordt de vergoeding, zonder uitzondering, altijd en volledig en in zijn geheel aan Dier en Project geschonken/ter beschikking gesteld in de vorm van een donatie.

 

Begroting
Daar het bestuur geen gebruik maakt van een begroting voor de beheersing van de activiteiten, acht het bestuur het niet zinvol om een begroting op te stellen en toe te voegen aan het bestuursverslag.

 

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

21.06 | 14:32

Ik zei nog zo laat me niet alleen.

...
21.06 | 07:25

Ik herinner mij dat rotverhaal nog.Maar wat heeft Amon uiteindelijk geboft.Als het verdriet wat afgezwakt is, herinner je de mooie dingen! Hier doen we het voor

...
21.06 | 07:19

Haha, ik weet hoe zoiets voelt.........................

...
18.06 | 16:55

Ja, ik weet welke stichting het is...

...
Je vindt deze pagina leuk